Thêm data

Unlock, Mở Mạng, Giải Mã Sony Xperia M4 Aqua E2306 thành công


ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 01B86D95
FLASH ID: "0015/01000001"
LOADER VERSION: "MSM8936_14"
PHONE IMEI : 352226xxxxxxxx
MODEL (from GDFS): E2306
SOFTWARE VERSION: 1295-8612_26.1.A.2.167
CUSTOM VERSION: 1294-0464_R14A
FILESYSTEM VERSION: GENERIC_26.1.A.2.167
Network LOCK : 302370-* [ 0/10 ]
Network...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]