Info data 4r

Unlock, Mở Mạng, Bẻ Khóa Samsung Galaxy Grand Prime G530W Thành Công


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Operation: Unlock
Selected model: SM-G530W
Selected port: COM52 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 24.6
Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 359653062xxxxxx
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool PRO v.24.6​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]