em nhận một em tab SM T705 mỗi khi bật wiffi hay bật du lieu mang là sap nguon khở đong lại.. em nghi là do cong suất nhưng kg biết nó năm cho nao trên main anh em chi hộ voi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]