tình trạng em nhận 1 cây 5s ban đầu bật không lên nguồn.kẹp dòng thì lên nhưng bị xanh màn hình.e gỡ c321 ra thì hết xanh nhưng liệt vài hàng cảm ứng,tiếp theo em thay
u15 thì bị treo kim 0,1a cắm vào máy tính vẫn nhận driver nhưng không lê nguồn.mong anh,em giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]