Here are the root files needed for these devices, on 5.1.1

Courtesy of imeigurus.com

Password:imeigurus...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]