Nhận máy của ku em thợ mất áp vbat, bsi
mở ra nhìn thì ôi thôi
schematic kiếm đỏ hòn con mắt
nhắc chả muốn làm vứt đó
hôm nay ku em gọi bảo cố giúp
ờ thì giúp vậy
done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]