Máy anh em đã làm nhiều
Nay mới gặp 1 em
Unlock hơi lằn nhằn , cuối cùng cũng done để kip giao khách
Xin cảm ơn một người anh em_ bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ
Hình ảnh unlock done SCV31
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]