vừa nhận con nokia X sạc im re.. k thấy gì... đo chân sạc vẫn đủ 5V ...làm theo hình not OK ...ae làm rồi giúp em với..máy chưa có sơ đồ :too_sad:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]