[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Đưa thông tin cho ace gặp mà né
File Download từ support Octopus về nạp vào chết lâm sàng >:)

Cụ thể là File này : j700hxxu1aogb_j700holb1aog1_xxv_android_5.1.1.oct

[IMG]http://*************/cLlsHWx.jpg[/IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]