Thêm data

Unlock, Mở Mạng Sony Xperia Z1 C6903 hết số lần nhập code thành công


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 0351DCE6
FLASH ID: "0015/01000001"
LOADER VERSION: "LOADER_RELEASE_MSM8974_32_AID_4"
PHONE IMEI : 3596520xxxxxxx
MODEL (from GDFS): C6903
SOFTWARE VERSION: 1272-6084_14.6.A.1.236
CUSTOM VERSION: 1276-7937_R2D
FILESYSTEM VERSION:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]