Operation: Reset FRP/React/EE
Selected model: SM-G903F
Software version: 24.6
Searching Samsung USB Flash Interface... detected COM18
Setup connection... OK
Reading PIT from phone... OK
Searching FRP lock... OK
Erasing FRP... OK
Searching Reactivation lock... not supported
Searching EE lock... OK
Erasing EE lock... OK
Reset done
Done with Samsung Tool PRO v.24.6

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]