[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tắt nguồn,bấm volume (+)-(-) & PW => hiện 2 chế độ Factory Mode & Recovery Mode.Bấm Volume (+) để vô recovery,

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]