Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE T535 Tiếng Việt OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]