Tiếng Việt trên ROM gốc SC04EOMUAMI1 Android 4.2.2. Factory reset ko mất TV

Phiên bản tinh chỉnh xóa bỏ các ứng dụng Nhật ko dùng ở VN (thanks to Thinh182009), Mọi chức năng khác như máy quốc tế

//---------------------------------------------------------
Tổng số ứng dụng có Tiếng Việt: 154, trong đó
49 ứng dụng có sẵn TV, 105 ứng dụng được việt hóa
----------------------------------------------------------//...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]