[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hỗ trợ android 5.0 lollipop và các phiên bản thấp hơn.

C:\APKTOOL 5.0>apktool d FlappyBird_1.3.apk
I: Using Apktool 2.0.0-RC3 on FlappyBird_1.3.apk
I: Loading resource table...
I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
I: Loading resource table from file: C:\Users\Dell\apktool\framework\1.apk
I: Regular manifest package...
I: Decoding file-resources...
S: Could not decode file, replacing by FALSE value:...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]