em nhận cây x1-01 ăn nguồn chờ.
bỏ 1 sim không sao bỏ 2 sin kim treo 0.01
em đã gỡ bỏ tụ sim 2.
thay ic sim 2
thay tụ gần cuộn dây
thay 2 con tụ to gần PA
thay 3 tụ to ở gần CPU
thay con 24 chân
vẫn not ok
bác nào biết chỉ em với
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]