Tình trạng máy không lên nguồn, kẹp đồng hồ dòng bấm phím nguồn thì kim nhick lên 0.01A khoảng 1s rồi kim dòng dâng lên 1.8A.
a/e có kinh nghiệm chỉ dùm em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]