ban đầu vân có đèn nhưng sáng mờ e tháo ra kẹp nguồn thi thấy nóng cuộn dây đèn[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] e tháo thay cuộn dây khác vẩn chạm .nhờ ae giúp thank all ae

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]