Free Rom Quốc tế Galaxy Note 2 SC-02E​

Build trên Stock SC-02E MALJF + N7100XXDMC3 + App I9300.
Máy đã thành Phiên bản quốc tế 99%.
Fix Mạc định ưu tiên việt nam,từ thời tiết Gps...
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]