Operation: Unlock
Selected model: GT-P7500
Software version: 24.6
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: GT-P7500M
Android version: 3.1
Product code: GT-P7500MAMBWA
Phone version: P7500MUGKH6
PDA version: P7500MUGKH6
CSC version: P7500MBMCKH6
CSC country code: Canada
CSC sales code: BWA
HW version: REV1.0
Phone S/N: R2BB909388D
Modem board:
RF cal date: 2011.9.30
IMEI: 3581830401xxxxx
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK
Checking magic... OK
Unlocking... OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]