Operation: Unlock
Selected model: SGH-I527
Selected port: COM25 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 24.6
Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 3591600520XXXX
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool PRO v.24.6


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]