[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

SigmaKey 2.15.05b2 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ROMaster Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0-17382J-g2f4f874-00961-g4a7d071 (BuildUser@BuildHost) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] SMP PREEMPT Wed Oct 15 12:45:42 2014
Phone model: Sony...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]