máy lúc đầu bị lỗi **error unable to find a bootable option. press any key to shut down ** mình repair boot lên ok ,nạp phần mềm xong lên ok luôn.bỏ đó đi ra ngoài tí xíu no bi lại ,repair lần nũa thì báo lỗi
Resetting and Exploring JTAG chain...1 Device(s)
Device [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ID 0x4F1F0F0F IR4
Waiting for Device Connection 15 second(s)...OK
Resetting and Exploring JTAG chain...OK
Halting Core...OK
Initializing Device...OK
Detecting eMMC [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ID...Powered eMMC Not Found, Responce 0x00FF8080
anh em cao tay vào giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]