I5700R Convert I570E Ok Tiếng Việt.


File Tiếng Việt :
File OPS :

Tool Odin3 :


Hướng Dẫn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]