Tình trạng máy IMEI: 00000000, chỉ 5 phút sau fix thành côngScanning devices ... 1 found
dev[1]
Manufactory:
Model:
Hardware:
Mode: Need Read Info
Device Info (MTP)
Model: SM-N910K
IMEI: 000000000000000
PDA Version: N910KKTU1ANK8
Phone Version: N910KKTU0ANK2
CSC : N910KKTC1ANK8
CSC Version: N910KKTU1ANK8
Time used : 28.0 s
Connect to device ...
Device Authentication ...
Writing IMEI ......

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]