Em đang up room bằng A760S_OfflineUpdate, đang up nửa chừng mất điện giờ máy bị S/W đỏ. đã up đi up lại nhưng nó chỉ chạy đến 99% là dừng.
a/e có cách nào xin chỉ giúp em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]