Tiếng Việt Note 3 SM-N900A 4.3 ok
Việt Hóa Trên nền Rom Stock 4.3 Ổn Định ít Hao Pin
Không mất Tiếng Việt Khi Hard Reset
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]