c3-00 mất loa trong. trở kháng đầy đủ, câu tắt l2104 nhưng cũng not ok. nhờ anh em giúp ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]