vẫn báo sạc bình thường nhưng không vào bin đo áp chân bin có đã thay chân sạc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]