Em nhận máy trong tình trạng mất nguồn kẹp dong treo 0.06A. cắm cáp dính DFU luôn.mong ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]