Để vào chế độ Emgency Dowload đầu tiên phải gạt nút gần nút nguồn xuống ( nút ECO ) . Nhấn "Vol +" + "Vol -" + "Nguồn" rung lên 1 cái thì thả hết ra trừ nút "Vol +" rồi chọn mục Emgency Mode ở Menu bằng cách nhấn đồng thời "Vol +" + "Vol -"
Tải file về ( file gồm file flash + driver ) gải nén cài driver gắn cable cho máy tính nhận sau đó chạy file skwdl.exe mục Select File chọn file SS150TW_126.skw nhấn Load đợi tí rồi nhấn Download


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]