Mở Mạng, Unlock Sony Xperia ZL2 SOL25 hết số lần nhập code Thành Công


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8974AB_LA3.0_L_36"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 08F044AF
FLASH ID: "0015/01000001"
LOADER VERSION: "MSM8974AB_27"
PHONE IMEI : 3526640xxxxxxx
MODEL (from GDFS): SOL25
SOFTWARE VERSION: 1278-3883_23.1.G.2.151
CUSTOM VERSION: 1281-2928_R18C
FILESYSTEM...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]