Rom 1 Số Dòng Samsung Chip MTK

Ae nào biết rồi xin nhẹ tay
Nguồn :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]