Mở Khóa Mạng, Unlock Sony Xperia Z4 Softbank 402SO Thành Công

Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8994_LA1.1_87-B"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00400000,00080000 ]
DEVICE ID: 01326E73
FLASH ID: "0015/01000001"
LOADER VERSION: "MSM8994_50"
PHONE IMEI : 357510061xxxxx
MODEL (from GDFS): 402SO
SOFTWARE VERSION: 1292-0945_28.0.C.3.30
CUSTOM VERSION: 1293-2805_R19A
FILESYSTEM VERSION: GENERIC_28.0.C.3.30
Network subset LOCK :...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]