Unlock, Mở Khóa Mạng Sony Xperia Z3 Compact NTT Docomo SO-02G Thành Công

Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_L_36"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 0E0679B2
FLASH ID: "0015/0100000B"
LOADER VERSION: "MSM8974AB_27"
PHONE IMEI : 353609060xxxxx
MODEL (from GDFS): SO-02G
SOFTWARE VERSION: 1285-6108_23.1.B.1.197
CUSTOM VERSION: 1290-9050_R10C
FILESYSTEM VERSION: DOCOMO-LTE_23.1.B.1.197
Network LOCK...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]