* Đây không phải là cách root truyền thống: ( Kingo hay Saferoot ) mà chỉ là cách giải quyết root cho I337UCUFNB1_I337ATTFNB1_505595_REV06_user_low_ship _MULTI_CERT.tar, trong thời gian chờ đợi cách root hoàn thiện hơn.

-------------------------------------------------------------------​

1. Download :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]