Unlock Sony Xperia L C2104 Canada Thành Công

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]SigmaKey v.2.15.06
xxxxxxxxx Sigma dongle 2.15, Initializing...OK
Pack 1: Activated
Pack 2: Activated
--------- 2016-03-16 18:25:27 ---------
SigmaKey 2.15.06 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ROMaster Composite ADB Interface
Version: Linux...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]