Reading information...
Using Fastboot mode...
Reading common information
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.25.21331147A1.06G
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 4.20.631.3
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: SH466WM00113
(bootloader) imei: 3516900659xxxxx
(bootloader) imei2: Not Support
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]