Máy làm HW IMEI 000000000000000 nên bị mất sóng, repair 1 phát OK ngay


Device Info (MTP)
Model: SM-N750L
IMEI: 000000000000000
PDA Version: N750LKLU1COJ3
Phone Version: N750LKLU1COI5
CSC : N750LLUC1COJ3
CSC Version: N750LKLU1COJ3
Time used : 27.9 s
Connect to device ...
Device Authentication ... communication failed
Please check:
1. choose the right port
2. some device UART need re-connect use each 30 seconds
Connect to...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]