mình đang tháo tận dụng 2 kính sau của iphone 5s
nhưng sợ vỡ lỡ việc , có bác nào biết cách thóa an toàn chi giúp mình với
sin trân thành cảm ơm
2 kính trắng chỗ camera và đằng sau đuôi sạc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]