Tiếng Việt Note i317 edit ok
Việt Hóa Trên nền Rom stock I317UCAMA4 4.1.2
Không mất Tiếng Việt Khi Hard Reset
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]