bác nào có file dump bin cho em xin voi,
cau repar boot rjff không nhận
câu emmc atf nhân nhưng không có file bác nào có cho em xin voi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]