e đa câu dây raiboot thoá ic nguồn ra vân chập cấp nguồn tutu lên 0,3 máy vân không nóng con nào canae giúp thanh ,tình hình máy ko roi nc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]