máy lắp sim vào vẫn nhận ,,nhưng k có sóng ..e non tay lên muốn hỏi ae xem làm con nào trước a. mong ae jup đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]