Thấy trên forum chưa có nên e post file này. File đã test ok trên 4-5 máy grand 2 g7016 fake chip mt6572.
Link Rom:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File có pass. Pass trong xu

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]