Sửa Lỗi Mất Sóng Samsung Galaxy Note Edge N915G Thành Công


Scanning devices ... 1 found
dev[1]
Manufactory: SAMSUNG
Model: SM-N915G
Hardware: QCOM
Mode: normal
Checking environment ...
System Info
Display ID: LRX22C
System Ver: 5.0.1 REL
API Level: 21
Incremental: N915GXXU1BOC2
Model: SM-N915G
Brand: samsung
Device: tblte
Platform: apq8084
Language: en
Rigion:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]