--------- 2016-03-21 11:58:00 ---------
SigmaKey 2.15.06 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ROMaster Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0-perf-g4c8352f-00793-g6e94e17 (BuildUser@BuildHost) (gcc version 4.7 (GCC) ) [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] SMP PREEMPT Tue Apr 15 17:39:02 2014
Phone model: Sony LT25i
Android 4.3; Firmware: 9.2.A.2.5; Date: Tue Apr 15 17:39:02 2014
Version: 9.2.A.2.5
Baseband Firmware: 8960A-AAAAANAZQ-30031029-64
Baseband...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]