Bẻ Khóa, Mở Mạng Nokia Lumia 530 của nhà mạng (Telstra Úc) thành công

Mã:
================================================
Basic Phone Information
================================================
SW Version : 01068.00023.14295.43003
IMEI Plain : 3557520600xxxx
Phone Type : RM-1018
HW Version : 5000
Product Code : 059W581
Module Code : 0205998
PSN Number : CDO112746
Operator Name :...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]