đã thay man hinh ...bác nào có sơ đồ hoặc hình câu cho em xin em trân thanh cảm on
Chú ý: Tiêu đề cần ngắn gọn rõ ràng.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]