ace cho e xin file gốc hkphone s2 hd lỡ nạp lộn file S2 thường giờ trắng màn hình. thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]